NAVN

§1

Navnet er ”Thyholmerkoret”.

Thyholmerkoret er en frivillig forening, som er åben for alle.

Foreningen er hjemmehørende i Struer kommune.

 

FORMÅL OG MEDLEMSSKAB

§2a

Thyholmerkoret har til formål at arbejde med alle former for sang.

§2b

Thyholmerkoret består af de medlemmer, der har betalt kontingent til koret i det indeværende regnskabsår.

§2c

Nye medlemmer i koret har en prøveperiode på 4 øveaftner. Bestyrelsen tager derefter sammen med dirigenten stilling til endelig optagelse.

 

BESTYRELSE

§3a

Thyholmerkoret ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter vælges på korets årlige generalforsamling.

§3b

Valgbar er ethvert myndigt medlem af koret.

§3c

Korets bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år.

Koret vælger 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Første gang ved lodtrækning.

Korets suppleanter er valgt for 1 år.

§3d

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær på førstkommende bestyrelsesmøde.

§3e

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

§3f

Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet.

Mødet indkaldes af formanden.

§3g

Dagsordner lægges ud på Thyholmerkorets hjemmeside.

 

§3h

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 3 medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand.

§3i

Korets dirigent deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§3j

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg til at udføre enkelte opgaver for foreningen.  

 

GENERALFORSAMLING

§4a

Bestyrelsens formand indkalder til en årlig, ordinær generalforsamling for Thyholmerkoret i forbindelse med korets tredje øveaften i september.

Indvarsling sker ved annoncering på Thyholmerkorets hjemmeside mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§4b

Dagsordenen for Thyholmerkorets ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Godkendelse af generalforsamlingen.

 3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

 5. Indkomne forslag

 6. Behandling og godkendelse af budget og kontingent

 7. Valg til bestyrelsen

 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 9. Eventuelt

   

  §4c

  Derudover kan Thyholmerkoret indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel efter ønske fra mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 25 % af korets medlemmer.

  §4d

  Alle beslutninger afgøres ved stemmeflerhed.

  Afstemning skal være skriftlig, hvis ét medlem ønsker det.

   

  KORLEDER/KORETS DIRIGENT

  §5a

  Bestyrelsen ansætter en dirigent.

  §5b

  Dirigenten har det pædagogiske ansvar over for bestyrelsen.

  §5c

  Dirigenten udarbejder hvert halvår en plan for den kommende sæson.

  §5d

  Bestyrelsens kasserer fører Thyholmerkorets regnskab, herunder opkrævning af deltagerbetaling.

   

  §5e

  Dirigenten og kassereren har fuldmagt i det valgte pengeinstitut.

  §5f

  I tilfælde af forfald sørger dirigenten for vikar.

   

  REGNSKAB

  §6

  Thyholmerkorets regnskabsår er 1. 9. til 31. 8.

  Regnskabet forelægges på korets årlige generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

   

  VEDTÆGTSÆNDRINGER

  §7a

  Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling med 2/3 majoritet uanset antallet af afgivne stemmer.

  §7b

  Man kan kun  stemme ved personligt fremmøde. 

   

  OPHØR

  §8a

  Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte at lade Thyholmerkoret ophøre.

  Afgørelsen herom træffes på 2 møder med mindst 2 ugers mellemrum.

  Forslaget om ophør skal på begge møder vedtages med 2/3 majoritet uanset antallet af afgivne stemmer.

  §8b

  Ved Thyholmerkorets ophør træffes der samtidig beslutning om, hvorledes korets aktiver skal anvendes.

   

  Vedtaget på generalforsamling den 15.9.2015

  Generalforsamlings dirigent:                            

   

                                                        Dorthe Jensen, kormedlem